• Nguyễn Quang Trung
 • BCH Công Đoàn
 • Chủ tịch
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Thể dục - QP
 • Đặng Mạnh Thắng
 • BCH Công Đoàn
 • Chủ tịch
 • Lê Văn Liêm
 • BCH Công Đoàn
 • Ủy viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Lịch sử
 • Nguyễn Thị Thục Lan
 • BCH Công Đoàn
 • Ủy viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Sinh học
 • Lê Thị Việt Đức
 • BCH Công Đoàn
 • Ủy viên
 • Trình độ: Thạc sĩ ; Giảng dạy môn: Lịch sử