• Hoàng Nguyên Văn
 • Tổ Sinh
 • Tổ trưởng
 • Trình độ: Thạc sĩ ; Giảng dạy môn: Sinh học
 • Đặng Thị Thanh Huyền
 • Tổ Sinh
 • P.BT Đoàn trường
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Địa lí
 • Phạm Quốc Khánh
 • Tổ Sinh
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Sinh học
 • Nguyễn Thị Thục Lan
 • Tổ Sinh
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Sinh học
 • Nguyễn Thị Thanh Tân
 • Tổ Sinh
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Địa lí
 • Nguyễn Thị Hiên
 • Tổ Sinh
 • Giaó viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Địa lí
 • Lê Thị Ngọc Trâm
 • Tổ Sinh
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Kĩ thuật nông nghiệp
 • Vũ Thị Minh Thủy
 • Tổ Sinh
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Sinh học